ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
สถิติผู้ใช้งาน
ทั้งหมด: 5629 ครั้ง
วันนี้: 19 ครั้ง
เมื่อวาน: 216 ครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว: 900 ครั้ง
ต่อเดือน: 1,122 ครั้ง
ปีนี้: 4,488 ครั้ง
กำลังออนไลน์: 6 ไอพี
เริ่มนับวันที่: 11 มิถุนายน 2021
สถิติเดิม: 605140 ครั้ง
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

นายสงกราณ เกเย็น
นายก อบต.สันทราย
เบอร์โทร 087-1913819


นายปรีชา วงค์มูล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เบอร์โทร 080-6791323


หนังสือเข้า - ออก

โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสันทราย

ปรับปรุงทัศนวิสัย บริเวณทางโค้ง ตัดหญ้า ทาสียางรถยนต์ ติดธงแดง

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและนันทนาการ ตามหลักคริสตศาสนาเพื่อความปรองดอง สมานฉันท์

มอบเงินช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

ประกาศ ห้ามการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิด "90 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย"

...

โพสเมื่อ 07/02/2023 เวลา 09:18:22 น.

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

...

โพสเมื่อ 29/11/2022 เวลา 13:20:45 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

...

โพสเมื่อ 25/11/2022 เวลา 13:40:15 น.

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566

...

โพสเมื่อ 09/11/2022 เวลา 15:29:59 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

...

โพสเมื่อ 03/11/2022 เวลา 10:21:17 น.

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

...

โพสเมื่อ 01/11/2022 เวลา 10:35:16 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง จำนวน 1 มื้อ สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันทราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 02/02/2023 เวลา 11:17:49 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบเปิดปิด ลำเหมืองห้วยดุก(ฝายลุงม้วน) หมู่ที่ 6 บ้านแหบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 02/02/2023 เวลา 11:14:56 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบเปิด-ปิด(ฝายชะเอน) หมู่ที่ 6 บ้านแหลวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 02/02/2023 เวลา 11:11:21 น.

ประกาศผู้ชนะ ผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(แบบไม่มีไหล่ทาง) ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 02/02/2023 เวลา 11:08:49 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 02/02/2023 เวลา 11:06:24 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง) จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสเมื่อ 01/12/2022 เวลา 15:01:00 น.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคไวรัสโคโรนา 2019คติดเชื้อ

โพสเมื่อ 30/11/2022 เวลา 15:37:06 น.


ยังไม่มีแบบสอบถาม

ยังไม่มีแบบสอบถาม
 
 
 

หนังสือเข้า-ออก

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย แม่จัน

หนังสือเข้า - ออก เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่
.::  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็นผู้จัดการหอพัก พศ.2560 ชร 0023.15/ว302 22 มีนาคม 2560
.::  การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ชร 0017.5/ว262 13 มีนาคม 2560
.::  การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี พศ.2560 ชร 0023.15/ว277 17 มีนาคม 2560
.::  การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ชร 0023.15/ว271 15 มีนาคม 2560
.::  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พศ.2560 ชร 0023.15/ว267 15 มีนาคม 2560
.::  โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการภายใต้โครงการต่าง ๆ ในวันท้องถิ่นไทย ชร 0023.15/ว 261 14 มีนาคม 2560
.::  การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดการศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ชร 0023.15/ว264 15 มีนาคม 2560
.::  การปฏิบัติตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี ชร 0023.15/ว149 14 มีนาคม 2560
.::  แบบสำรวจข้อมูลตำแหน่งว่าง ชร 0023.15/ว143 13 มีนาคม 2560
.::  ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำ ชร 0023.15/ว256 13 มีนาคม 2560
.::  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานีบริการน้ำมันประเภท ง.(ปั้มหลอดแก้ว มือหมุน หรือตู้หยอดเหรียญ) ชร 0015/2559 26 ธันวาคม 2559
.::  แจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานีประกอบกิจการน้ำมัน พศ.2556 ชร 0015/2579 28 ธันวาคม 2559
.::  ระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พศ.2559 ชร 0023.15/ว248 9 มีนาคม 2560
.::  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นถูกสั่งประจำสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว247 9 มีนาคม 2560
.::  การเทียบตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการขอกลับเข้ารับราชการ ชร 0023.15/ว245 9 มีนาคม 2560
.::  การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ ชร 0818.1/ว249 10 มีนาคม 2560
.::  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2)พศ.2560 ชร 0023.15/ว241 9 มีนาคม 2560
.::  แต่งตั้งคณะทำงานประเมินราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ กค 0311.12/ว23 2 มีนาคม 2560
.::  แจ้งการหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พศ.2559 ชร 0023.15/ว236 8 มีนาคม 2560
.::  การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ชร 0023.15/ว235 8 มีนาคม 2560
.::  ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น ชร 0023.15/ว234 8 มีนาคม 2560
.::  การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ชร 0023.15/ว224 7 มีนาคม 2559
.::  การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ชร 0023.15/ว230 7 มีนาคม 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พศ.2559-2560) ชร 0023.15/ว227 7 มีนาคม 2559
.::  แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2560 ชร 0023.15/ว226 7 มีนาคม 2559
.::  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ชร 0023.15/ว225 7 มีนาคม 2559
.::  การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ชร 0023.15/ว222 7 มีนาคม 2559
.::  การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ชร 0023.15/ว124 3 มีนาคม
.::  ขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติ จ.เชียงราย พศ.2560 ชร0014/ว1912 24 มกราคม 2560
.::  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อ.แม่จัน ประจำปี 2560 ชร 0818.3/212 2 มีนาคม 2560
.::  แต่งตั้งชุดปฏิบัติการผู้ควบคุมอำนวยการและสั่งการในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อ.แม่จัน ชร 0818.3/ว211 2 มีนาคม 2560
.::  การรวบรวมข้อมูลนวัตกรรมด้านการจัดการมูลฝอยที่โดดเด่นและการรวมกลุ่มอาสาสมัครด้านการจัดการมูลฝอยของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว 120 2 มีนาคม 2560
.::  การอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ชร 0023.15/ว208 1 มีนาคม 2560
.::  เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และสืบสานแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ชร 0818.3/ว205 1 มีนาคม 2560
.::  การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว209 1 มีนาคม 2560
.::  การตรวจสอบข้อมูลตามแบบรายงาน มฝ.1และ มฝ.2 ชร 0023.15/ว118 1 มีนาคม 2560
.::  การจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ.เชียงราย ชร 0818.1/ว194 27 กุมภาพันธ์ 2560
.::  การให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ TOTรป/64 24 กุมภาพันธ์ 2560
.::  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว1284 28 ธันวาคม 2559
.::  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว1284 28 ธันวาคม 2559
.::  ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พศ.2535 ชร 0023.15/ว1288 28 ธันวาคม 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ชร 0023.15/ว1274 27 ธันวาคม 2559
.::  ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ชำระหนี้หรือการผูกพันอื่นให้แก่สหกรณ์ ชร 0023.15/ว1273 27 ธันวาคม 2559
.::  การตรวจสอบการดำเนินงานระบบการจัดการขยะมูลฝอยของสำนักงานตรวจสอบพิเศษ ภาค 8 ชร 0023.15/ว1271 27 ธันวาคม 2559
.::  การบริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91ปีภาษี 2559 ผ่านอินเตอร์เน็ต กรณีนายจ้างยื่นแบบฯแทนพนักงาน ชร 0712.05/กว/ว16492 20 ธันวาคม 2559
.::  ให้กำกับดูแลการเก็บขยะในโรงงานอุตสาหกรรม ชร 0033(1)/ว31297 7 ธันวาคม 2559
.::  การสำรวจและดำเนินการในกรณีที่ดิน ซึ่งถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นที่ของรัฐ ชร 0020.03.3/12865 21 ธันวาคม 2559
.::  มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จ.เชียงราย ชร 0023.15/ว827 26 ธันวาคม 2559
.::  แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พศ.2559 ชร 0023.15/ว823 26 ธันวาคม 2559
.::  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จ.เชียงราย ชร 0818.3/ว1265 23 ธันวาคม 2559
.::  มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จ.เชียงราย ชร 0818.3/ว1262 23 ธันวาคม 2559
.::  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 อ.แม่จัน จ.เชียงราย ชร 0818.3/ว1263 23 ธันวาคม 2559
.::  การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณชนและการป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่ ชร 0814.3/ว1259 22 ธันวาคม 2559
.::  การรายงานผลการบันทึกข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น ชร 0023.15/ว1255 20 ธันวาคม 2559
.::  การเปิดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชร 0023.15/ว1255 20 ธันวาคม 2559
.::  การสำรวจการดำเนินการพื้นที่การจำหน่ายนม โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชน 0808/ว002 19 ธันวาคม 2559
.::  มาตรการในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ชร 0814.3/1237 16 ธันวาคม 2559
.::  พิจารณาคงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่างไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พศ.2558-2560) ชร 0023.15/ว818 19 ธันวาคม 2559
.::  กำหนดแบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ขร 0005/ว7271 19 ธันวาคม 2559
.::  แนวทางการรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ชร 0818.3/ว1236 15 ธันวาคม 2559
.::  ข้อมูลการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว815 16 ธันวาคม 2559
.::  การสนับสนุนงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู่ป่วยในพระบรมราชานุเคระาห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ชร 0023.15/ว808 15 ธันวาคม 2559
.::  การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ ชร 0023.15/ว1234 14 ธันวาคม 2559
.::  แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือน กรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ชร 0023.15/ว1233 14 ธันวาคม 2559
.::  การนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงาน กรณีมีคำสั่งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม ชร 0023.15/ว1231 14 ธันวาคม 2559
.::  หารือคุณลักษณะต้องห้ามการรับราชการ กรณีต้องโทษจำคุก แต่ให้รอลงอาญา ชร 0023.15/ว1230 14 ธันวาคม 2559
.::  กรณีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ชร 0023.15/ว1229 14 ธันวาคม 2559
.::  การพิจารณาคัดเลือก คนดีศรีแม่จัน ประจำปี พซ.2560 ชร 0023.15/ว1227 14 ธันวาคม 2559
.::  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จ.เชียงราย ชร 0023.15/ว1217 13 ธันวาคม 2559
.::  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จ.เชียงราย ประจำปี พศ.2560 ชร 0023.15/ว799 13 ธันวาคม 2559
.::  แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโสในแบบ (อบจ.2) (ท.2)และ(อบต.2) ชร 0023.15/ว1218 13 ธันวาคม 2559
.::  พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พศ.2559 ชร 0023.15/ว1212 9 ธันวาคม 2559
.::  การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ชร 0023.15/ว1209 9 ธันวาคม 2559
.::  การดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว1215 9 ธันวาคม 2559
.::  การจัดกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิลตามแผนปฏิบัติการเชียงรายไร้ขยะ ชร 0023.15/ว1210 9 ธันวาคม 2559
.::  การดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนี ชร 0023.15/ว1208 9 ธันวาคม 2559
.::  แนวทางการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ประกาศวาระเชียงของเมืองสะอาด ชร 0023.15/ว1203 8 ธันวาคม 2559
.::  โครงการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว766 29 พฤศจิกายน 2559
.::  การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ ชร 0023.15/ว1184 28 พฤศจิกายน 2559
.::  การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบฯ พศ.2560 ชร 0023.15/ว1183 28 พฤศจิกายน 2559
.::  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พศ.2559-2560 ชร 0818.1/ว1168 24 พฤศจิกายน 2559
.::  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ ปี 2560 ชร 0023.15/ว1170 24 พฤศจิกายน 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ชร 0023.15/ว1173 25 พฤศจิกายน 2559
.::  ขอความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมด้านยุติธรรมชุมชน ชร 0818.1(ศดธ.)/4424 22 พฤศจิกายน 2559
.::  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2559 ชร 0023.15/ว1163 22 พฤศจิกายน 2559
.::  การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินการปฏิบัติราชการของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน ชร 0023.15/ว1162 22 พฤศจิกายน 2559
.::  โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชร 0818.1/4364 21 พฤศจิกายน 2559
.::  การจัดงานรวมพลังแห่งความภักดี ชร 0818.1/ว 1157 21 พฤศจิกายน 2559
.::  ขอจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ชร 0014.2/655 15 พฤศจิกายน 2559
.::  แนวทางการปฏิบัติต่อสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ การจัดงานประจำปี งานมหรสพ งานบันเทิงและกิจกรรมต่างๆ ในช่วงมีงานพราชพิธีพระบรมศพ เมื่อพ้นกำหนดเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 พย.59 ชร 0818.3/ว1136 11 พฤศจิกายน 2559
.::  แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่2/2559และบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 ชร 0023.15/ว1123 9 พฤศจิกายน 2559
.::  การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พศ.2561 ชร 0023.15/ว1110 9 พฤศจิกายน 2559
.::  การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชหรือพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา ชร 0023.15/ว1088 2 พฤศจิกายน 2559
.::  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ชร 0023.15/ว714 31 ตุลาคม 2559
.::  แนวทางการจัดหาพัสดุและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ชร 0023.15/1507 31 ตุลาคม 2559
.::  การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขั่นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมืี่อวันที่ 25 พย.56 และเมื่อวันที่ 18 พย.57 ชร 0023.15/ว1065 28 ตุลาคม 2559
.::  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว1063 28 ตุลาคม 2559
.::  การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชร 0819(อกส.อ.)/3980 25 ตุลาคม 2559
.::  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว1047 25 ตุลาคม 2559
.::  แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมวลรวม ชร 0023.15/ว679 13 ตุลาคม 2559
.::  แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมวลรวม ชร 0818.1(ศดธ)/3893 12 ตุลาคม 2559
.::  ขอให้ดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พศ.2535 ชร 0023.15/ว987 10 ตุลาคม 2559
.::  การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ชร 0023.15/ว982 10 ตุลาคม 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางการส่งหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานภายนอก ชร 0023.15/ว988 10 ตุลาคม 2559
.::  การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ชร 0023.15/ว672 6 ตุลาคม 2559
.::  หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ชร 0023.15/ว668 5 ตุลาคม 2559
.::  การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ชร 0023.15/ว964 3 ตุลาคม 2559
.::  ขอความร่วมมือดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับให้กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พศ.2550 ชร 0023.15/ว654 3 ตุลาคม 2559
.::  แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พศ.2558 และ พศ.2559 ที่เหลือจ่าย ชร 0023.15/ว950 30 กันยายน 2559
.::  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ชร 0023.15/ว938 23 กันยายน 2559
.::  ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ ชร 0023.15/ว934 22 กันยายน 2559
.::  การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พศ.2559 ชร 0023.15/ว623 20 กันยายน 2559
.::  ขอความร่วมมือดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับให้กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พศ.2550 ชร 0013.2/22999 14 กันยายน 2559
.::  แบบตรวจข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับจังหวัดและอำเภอ ชร 0023.15/ว903 15 กันยายน 2559
.::  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ชร 0023.15/ว880 9 กันยายน 2559
.::  การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว881 9 กันยายน 2559
.::  ขอชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ชร 0023.15/ว854 2 กันยายน 2559
.::  แจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/6129 ลว 21 มิ.ย.55 ชร 0023.15/ว847 31 สิงหาคม 2559
.::  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ชร 0818.1(ศดธ)/3301 29 สิงหาคม 2559
.::  กรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฎิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางวินัย ชร 0023.15/ว436 25 สิงหาคม 2559
.::  การดำเนินการตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 12 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ชร 0023.15/ว827 24 สิงหาคม 2559
.::  คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่องแนวทางควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พศ.2559 ชร 0023.15/ว826 24 สิงหาคม 2559
.::  แนวทางการรับเงินอุดหนุนของจังหวัดและอำเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว817 22 สิงหาคม 2559
.::  การดำเนินการสมอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว813 18 สิงหาคม 2559
.::  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ชร 0023.15/ว540 18 สิงหาคม 2559
.::  แจ้งแก้ไขชื่อรายการโครการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนสถานศึกษา ชร 0023.15/ว531 15 สิงหาคม 2559
.::  แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ชร 0023.15/ว801 11 สิงหาคม 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชร 0023.15/ว796 10 สิงหาคม 2559
.::  การตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว524 10 สิงหาคม 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ชร 0023.15/ว768 3 สิงหาคม 2559
.::  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ชร 0023.15/ว714 22 กรกฎาคม 2559
.::  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ชร 0023.15/ว713 22 กรกฎาคม 2559
.::  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศลบาล การยกฐานะเป็นเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ชร 0023.15/ว711 21 กรกฎาคม 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางกาาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ชร 0023.15/ว715 22 กรกฎาคม 2559
.::  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในการให้บริการสาธารณะ นร 0107/ว5334 4 กรกฎาคม 2559
.::  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ชร 0023.15/ว672 6 กรกฎาคม 2559
.::  แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการปรับโครงสร้างเทศบาล ชร 0023.15/ว620 21 มิถุนายน 2559
.::  ขอหารือเกี่ยวกับจ้างผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ชร 0023.15/ว585 13 มิถุนายน 2559
.::  การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ่้าน(กชช.2ค) ปี 2560 ชร 0819/ว1944 30 พฤษภาคม 2559
.::  ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม ชร 0023.15/ว544 31 พฤษภาคม 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว449 19 พฤษภาคม 2559
.::  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการและผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ชร 0023.15/ว495 18 พฤษภาคม 2559
.::  การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ ชร 0023.15/ว193 18 พฤษภาคม 2559
.::  เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ชร 0023.15/ว475 16 พฤษภาคม 2559
.::  การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน ชร 0023.15/ว472 11 พฤษภาคม 2559
.::  การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบตำแหน่งวิทยฐานะ ชร 0023.15/ว460 10 พฤษภาคม 2559
.::  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พศ.2558 ชร 0023.15/ว446 3 พฤษภาคม 2559
.::  ขอความร่วมมือดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตาม พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พศ.2535 และตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 นำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ ชร 0023.15/ว450 3 พฤษภาคม 2559
.::  ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พศ.2535 ชร 0023.15/ว437 3 พฤษภาคม 2559
.::  หารือการเบิกจ่ายค่าเบื้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ชร 0023.15/ว1674 29 เมษายน 2559
.::  การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พศ..2559 และการเตรียมความพร้อมสำหรับปีงบประมาณต่อไป ชร 0023.15/ว285 27 เมษายน 2559
.::  การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ชร 0023.15/ว401 22 เมษายน 2559
.::  หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญํติโอนงบประมาณรายจ่าย พศ..... ชร 0023.15/ว402 22 เมษายน 2559
.::  การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชร 0023.15/ว371 12 เมษายน 2559
.::  หารือกรณี อบต.แม่สลองนอกขอทำความตกลงเพื่อดำเนินการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรับ-ส่งนักเรียน ชร 0023.15/ว255 11 เมษายน 2559
.::  การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย ชร 0023.15/ว245 7 เมษายน 2559
.::  การแก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว328 29 มีนาคม 2559
.::  ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว315 28 มีนาคม 2559
.::  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ นร 0107/ว2032 7 มีนาคม 2559
.::  สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ชร 0023.15/ว205 22 มีนาคม 2559
.::  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว281 15 มีนาคม 2559
.::  การจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด(สคจ.)ปี 2559 ชร0005/ว6010 10 มีนาคม 2559
.::  มาตรการระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว275 14 มีนาคม 2559
.::  การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจากระบบซีเป็นระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน ชร 0023.15/ว272 14 มีนาคม 2559
.::  สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(17 จังหวัด) ชร 0023.15/ว264 11 มีนาคม 2559
.::  แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องรายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ(ฉบับที่6)พศ.2558 ชร 0023.15/ว261 10 มีนาคม 2559
.::  สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(20 จังหวัด) ชร 0023.15/ว238 7 มีนาคม 2559
.::  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ประจำปี 2559 ชร 0023.15/207 26 พฤศจิกายน 2558
.::  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ชร 0023.15/ว205 25 กุมภาพันธ์ 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 ชร 0023.15/ว194 18 กุมภาพันธ์ 2559
.::  การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ ชร 0023.15/ว187 16 กุมภาพันธ์ 2559
.::  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณของอำเภอต่าง ๆ เพื่อกิจการของกิ่งกาชาด ชร 0023.15/ว189 16 กุมภาพันธ์ 2559
.::  แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ชร 0023.15/ว174 12 กุมภาพันธ์ 2559
.::  การแต่งกายเครื่องแบบของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแท่ง ชร 0023.15/ว172 12 กุมภาพันธ์ 2559
.::  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่ทำการปกครอง จ.เชียงราย ประจำปี 2559 ชร 0818.3/ว163 12 กุมภาพันธ์ 2559
.::  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคล ชร 0023.15/ว133 2 กุมภาพันธ์ 2559
.::  การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ชร 0023.15/ว128 1 กุมภาพันธ์ 2559
.::  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต(ฉบับที่2)พศ.2558 ชร 0023.15/ว127 1 กุมภาพันธ์ 2559
.::  การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว125 1 กุมภาพันธ์ 2559
.::  ขอความร่วมมือดำเนินการกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอระดับโลก ชร 0023.15/ว124 1 กุมภาพันธ์ 2559
.::  โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่1/2559 ชร 0023.15/ว123 1 กุมภาพันธ์ 2559
.::  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว119 29 มกราคม 2559
.::  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านให้ผู้สูงอายุ ชร 0005/ว 290 19 มกราคม 2559
.::  การคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่นและ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2559 ชร 0818.3/099 22 มกราคม 2559
.::  เหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในกลุ่มอาเซียนของประเทศ ชร 0818.3/8 21 มกราคม 2559
.::  การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ชร 0818.1/199 18 มกราคม 2559
.::  การจัดทำโครงการมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ชร 0023.15/ว68 18 มกราคม 2559
.::  การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ชร 0023.15/ว18 12 มกราคม 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว40 12 มกราคม 2559
.::  การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว41 12 มกราคม 2559
.::  แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่(ระบบแท่ง) ฃร 0023.15/ว47 12 มกราคม 2559
.::  แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว45 12 มกราคม 2559
.::  ขอความร่วมมือรายงานผลการแก้ไขปัญหาการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ชร 0023.15/ว13 8 มกราคม 2559
.::  มาตราการระงับการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว001 4 มกราคม 2559
.::  แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว002 4 มกราคม 2559
.::  การแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการภายใต้มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ ชร 0023.15/ว005 4 มกราคม 2559
.::  การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พศ.2556 ข้อ5.1.14(กรณีภัยหนาว) ชร 0818.3/ว1239 28 ธันวาคม 2558
.::  ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2560 ชร 0023.15/ว112 28 กุมภาพันธ์ 2560
.::  โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ชร 0023.15/ว114 28 กุมภาพันธ์ 2560
.::  แจ้งแนวทางการชำระหนี้ค่าหุ้น-หนี้ประจำเดือน ชร 0023.15/ว115 28 กุมภาพันธ์ 2560
.::  การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว155 15 กุมภาพันธ์ 2560
.::  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญํัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พศ.2550 ชร 0023.15/ว154 15 กุมภาพันธ์ 2560
.::  การดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคับพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชร 0818.3/ว150 15 กุมภาพันธ์ 2560
.::  กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับานวิจัยที่ใช้งบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540 ชร 0817.1/ว138 14 กุมภาพันธ์ 2560
.::  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก ชร 0023.15/ว80 10 กุมภาพันธ์ 2560
.::  ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ชร 0023.15/ว79 10 กุมภาพันธ์ 2560
.::  กำหยดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว77 10 กุมภาพันธ์ 2560
.::  แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับส่วนราชการ ชร 0818.1/ว129 9 กุมภาพันธ์ 2560
.::  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA)ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ชร 0023.15/ว118 8 กุมภาพันธ์ 2560
.::  การประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริตของหน่วยงาน ชร 0023.15/ว116 8 กุมภาพันธ์ 2560
.::  การบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารและประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ชร 0818.1/ว126 9 กุมภาพันธ์ 2560
.::  การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(วช.) ชร 0023.15/ว71 8 กุมภาพันธ์ 2560
.::  การประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต ชร 0023.15/ว108 2 กุมภาพันธ์ 2560
.::  มาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ชร 0023.15/ว107 2 กุมภาพันธ์ 2560
.::  การสนับสนุนโครงการเวียงป่าเป้า ปลอดภัยจากอัคคีภัย และขยายผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านอัคคีภัย ชร 0818.3/106 2 กุมภาพันธ์ 2560
.::  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2)พศ.2560 ชร 0023.15/ว101 1 กุมภาพันธ์ 2560
.::  แนวทางการดำเนินงานการอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ชร 0023.15/ว102 1 กุมภาพันธ์ 2560
.::  ซักซ้อมแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ชร 0021/ว63 18 มกราคม 2560
.::  การกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพัก ชร 0023.15/ว94 31 มกราคม 2560
.::  การยกเลิกการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ชร 0023.15/ว92 30 มกราคม 2560
.::  การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว91 30 มกราคม 2560
.::  แก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน ชร 0023.15/ว50 30 มกราคม 2560
.::  แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2560 ชร 0023.15/ว86 30 มกราคม 2560
.::  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2559 ชร 0023.15/ว73 23 มกราคม 2560
.::  การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว72 23 มกราคม 2560
.::  ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนที่ดิน สวนป่าผ่านระบบออนไลน์ ชร 0013.3/238 10 มกราคม 2560
.::  แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว66 20 มกราคม 2560
.::  ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ชร 0023.15/ว65 20 มกราคม 2560
.::  ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจััดทำแหนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พศ.2559 ชร 0023.15/ว50 17 มกราคม 25620
.::  กลุ่มบุคคลกระทำการปลุกระดมให้เกิดความแตกแยกระหว่างประชาชน ชร 0818.3/ว58 17 มกราคม 25620
.::  ขอหารือการดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชร 0023.15/ว55 17 มกราคม 25620
.::  บัญชีนวัตกรรมไทย ชร 0023.15/ว53 17 มกราคม 25620
.::  การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ชร 0818.3/ว47 16 มกราคม 2560
.::  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) หรือเอกสารในลักษณะเดียวกันในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ชร 0023.15/ว48 17 มกราคม 25620
.::  การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ชร 0023.15/ว31 18 มกราคม 2560
.::  รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง(ภาษาอังกฤษ)ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย(ฉบับที่ 2) พศ.2559 ชร 0023.15/ว38 12 มกราคม 2560
.::  คู่มือการบันทึกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ชร 0023.15/ว37 12 มกราคม 2560
.::  กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พศ.2558 ชร 0023.15/ว39 12 มกราคม 2560
.::  การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชร 0023.15/ว33 12 มกราคม 2560
.::  ประชาสัมพันธ์เส้นทางศึกษาโครงการพระราชดำริตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา ชร 0023.15/ว16 11 มกราคม 2560
.::  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 ชร 0023.15/ว17 9 มกราคม 2560
.::  การบันทึกข้อมูลและปรับปรุงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ชร 0023.15/ว25 9 มกราคม 2560
.::  โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พศ.2560 ชร 0023.15/ว24 9 มกราคม 2560
.::  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ชร 0023.15/ว23 9 มกราคม 2560
.::  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560) ชร 0023.15/ว15 9 มกราคม 2560
.::  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ชร 0023.15/ว20 9 มกราคม 2560
.::  แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 งวดที่2 (เดือนมกราคม-มีนาคม2560) ชร 0023.15/ว18 9 มกราคม 2560
.::  การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ชร 0023.15/ว21 9 มกราคม 2560
.::  ผลการพิจารณาคัดเลือก คนดีศรีแม่จัน ประจำปี พศ.2560 ชร 0023.15/ว12 9 มกราคม 2560
.::  การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ชร 0814.3/ว 9 มกราคม 2560
.::  การจัดพิธีบรรจุดวงชะตาเมืองแม่จันและศิลาฤกษ์ยกช่อฟ้าวิหารพระเมืองแม่จัน ชร 0818.1/ว5 5 มกราคม 2560
.::  การจัดงานของดีอำเภอแม่จัน ประจำปี 2560 ชร 0818.1/ว8 6 มกราคม 2560
.::  จัดส่งคู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ชร 0023.15/ว01 5 มกราคม 2560
.::  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ชร 0017.5/ว82 4 มกราคม 2560
.::  แนวทางการบริหารจัดารความเร็วในพื้นที่ชุมชน ชร 0023.15/ว04 4 มกราคม 2560
.::  หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ชร 0023.15/ว1306 30 ธันวาคม 2559
.::  ร้องเรียนกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขุดดิน ถมดิน โดยไม่ได้รับอนุญาต ชร 0023.15/ว1305 30 ธันวาคม 2559
.::  แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่12/2559 ชร 0023.15/ว1303 30 ธันวาคม 2559
.::  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ พศ.2558-2560)ขององค์การบริหารส่วนตำบล ชร 0023.15/ว1302 30 ธันวาคม 2559
.::  โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่1/2560 ชร 0023.15/ว1299 30 ธันวาคม 2559
.::  การจัดงานโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช2560 ชร 0831/51 27 ธันวาคม 2559
.::  การตรวจสอบข้อมูลการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ชร 0017.3/ว33647 30 ธันวาคม 2559
.::  การกรอกข้อมูลการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ชร 0017.3/ว33749 30 ธันวาคม 2559
.::  แผนการกำจัดผักตบชวา โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ชร 0023.15/ว840 29 ธันวาคม 2559
.::  ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมัลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ชร 0023.15/ว838 29 ธันวาคม 2559
.::  การประชุมซักซ้อมการคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก ชร 0023.15/ว837 29 ธันวาคม 2559
.::  การชี้แจงการขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พศ.2558-2560)ขององค์การบริหารส่วนตำบล ชร 0023.15/844 30 ธันวาคม 2559
.::  ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดมวยปูนเสือ ชร 0818.1/ว1293 30 ธันวาคม 2559
.::  ขอความร่วมมือเป็นเจ้าภาพในการตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการและประชุมประจำเดือนของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน ชร 0818.1/ว 932 21 กันยายน 2559
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821
E-mail:sansai.maechan57110@gmail.com

Last Update @ 2023 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น