ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
สถิติผู้ใช้งาน
ทั้งหมด: 57694 ครั้ง
วันนี้: 166 ครั้ง
เมื่อวาน: 318 ครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว: 1,242 ครั้ง
ต่อเดือน: 4,745 ครั้ง
ปีนี้: 52,783 ครั้ง
กำลังออนไลน์: 13 ไอพี
เริ่มนับวันที่: 11 มิถุนายน 2021
สถิติเดิม: 709318 ครั้ง
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

 

 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์   พันธกิจ   และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

          วิสัยทัศน์

             “ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล ”

          พันธกิจ

              1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ศักยภาพของคน  และความเข้มแข็งของชุมชน

                   2.  การพัฒนาระบบการศึกษา  การกีฬา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

                   3. พัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

                   4.  การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยยึดแนวทางพระราชดำริ  เศรษฐกิจพอเพียง

                   5.  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าด้านการเกษตร

                   6.  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

                   7.  การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   8.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม  โดยให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

                   9.  ส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงาน  และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

                   10.  ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และการแก้ไขปัญหายาเสพติด

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.       ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.       ยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็ก  เยาวชนและประชาชน 

3.       ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายและอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.       ส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน

5.       ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

6.       เพื่อให้ผลิตผลทางการเกษตรมีคุณภาพดีและปลอดภัยจากสารพิษ

7.       การคมนาคมและการขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว 

8.       การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพิ่มขึ้น

9.       เพื่อให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

10.   เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11.   เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

12.   เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

13.   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่  1 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

1.1  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน   

1.2  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้เพียงพอต่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค

สำนักงานปลัด อบต. , กองช่าง

 

ยุทธศาสตร์ที่  2 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

 

 

2.1  ส่งเสริมและพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.2  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.3  ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การจัดระเบียบชุมชนเพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ

2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุขตลอดจนการป้องกันโรคติดต่อ

สำนักงานปลัด อบต. ,

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ยุทธศาสตร์ที่  3 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  กีฬาและนันทนาการ

 

 

 

 

 

 

3.1   ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายให้กับเด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป

3.2  พัฒนาและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายให้ได้มาตรฐาน

3.3  ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาชีพ

3.4  ส่งเสริมการบำรุงรักษาด้านศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ

สำนักงานปลัด อบต.,

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

4.1   ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

4.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในด้าน แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ  ศิลปะ  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

สำนักงานปลัด อบต.,

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม, กองช่าง

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5 

การพัฒนาส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1  ส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

5.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการให้บริการประชาชน

5.3  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

5.4 พัฒนาระบบการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานปลัด อบต.,

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม,กองช่าง,กองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

คำขวัญ ตำบลสันทราย

 

     พระธาตุจอมจันทร์คู่บ้าน   แม่น้ำจันคู่เมือง   ข้าวหอมมะลิลือเลื่อง   คูเมืองโบราณ   สืบสานประเพณี

  

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

      “ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821
E-mail:saraban_06570713@dla.go.th

Last Update @ 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น