ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
สถิติผู้ใช้งาน
ทั้งหมด: 57868 ครั้ง
วันนี้: 224 ครั้ง
เมื่อวาน: 318 ครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว: 1,300 ครั้ง
ต่อเดือน: 4,803 ครั้ง
ปีนี้: 52,841 ครั้ง
กำลังออนไลน์: 10 ไอพี
เริ่มนับวันที่: 11 มิถุนายน 2021
สถิติเดิม: 709376 ครั้ง
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

อำนาจหน้าที่

             อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

          1.   อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (มาตรา 66)

          2.   อำนาจหน้าที่ ที่ต้องทำในเขต อบต. (มาตรา 67)

                       2.1  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

                       2.2  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                       2.3  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

                       2.4  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                       2.5  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

                       2.6  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

                       2.7  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                       2.8  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                       2.9  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

            3.  อำนาจหน้าที่  ที่อาจจัดทำกิจการในเขต อบต. (มาตรา 68)

                       3.1  ให้มีน้ำเพื่อการบริโภค  อุปโภค  และการเกษตร

                       3.2  ให้มีและบำรุงรักษาไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                       3.3  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

                       3.4  ให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

                       3.5  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

                       3.6  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

                       3.7  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

                       3.8  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

                       3.9  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

                       3.10  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม

                       3.11  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

                       3.12  การท่องเที่ยว

                       3.13  การผังเมือง

            4.  อำนาจหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หมวดที่ 2  มาตรา 16

                       4.1  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

                       4.2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ

                       4.3  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ

                       4.4  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

                      4.5  การสาธารณูปการ

                       4.6  การส่งเสริม  การฝึกอบรม  และประกอบอาชีพ

                       4.7  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน

                       4.8  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                       4.9  การจัดการศึกษา

                       4.10  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส

                       4.11  การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                        4.12  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

                       4.13  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                       4.14  การส่งเสริมกีฬา

                       4.15  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                       4.16  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

                       4.17  การรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

                       4.18  การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

                       4.19  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล

                       4.20  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

                       4.21  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

                       4.22  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

                       4.23  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ

                       4.24  การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                       4.25  การผังเมือง

                       4.26  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

                       4.27  การดูแลรักษาที่สาธารณะ

                       4.28  การควบคุมอาคาร

                       4.29  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                       4.30  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                       4.31  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

             5. การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

                   ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน   และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (มาตรา 69/1)

             6. อำนาจในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 

                   เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้  แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71) 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821
E-mail:saraban_06570713@dla.go.th

Last Update @ 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น