ข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
สถิติผู้ใช้งาน
ทั้งหมด: 172616 ครั้ง
วันนี้: 49 ครั้ง
เมื่อวาน: 140 ครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว: 574 ครั้ง
ต่อเดือน: 828 ครั้ง
ปีนี้: 171,739 ครั้ง
กำลังออนไลน์: 6 ไอพี
เริ่มนับวันที่: 11 มิถุนายน 2021
สถิติเดิม: 596336 ครั้ง
 
รวมลิ้งค์ อปท.เชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 

 

โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

                1. มีจำนวนศาสนสถาน (วัด) ในเขตรับผิดชอบ  จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่

                                - วัดดอยต่อ หมู่ที่ 3  บ้านดอยต่อ

                                - วัดสุวรรณมงคล หมู่ที่ 5  บ้านดงสุวรรณ

                                - วัดบ้านแหลว หมู่ที่ 6  บ้านแหลว

 ด้านการศึกษา

              1. จำนวนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่

                           -  โรงเรียนบ้านแหลว

              2.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน   7   แห่ง  ได้แก่

                          -  หมู่ที่  2   บ้านจอมจันทร์      

                           -  หมู่ที่  3   บ้านดอยต่อ

                          -  หมู่ที่  5   บ้านดงสุวรรณ            

                          -  หมู่ที่  6   บ้านแหลว

                          -  หมู่ที่  7   บ้านดง

                          -  หมู่ที่  8   บ้านโพธนาราม         

                          -  หมู่ที่  9   บ้านนาล้อม

              3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  แห่ง   ได้แก่

                                -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

  ด้านความปลอดภัย

             1.  หน่วยบริการประชาชน    จำนวน   1  แห่ง  (ตำรวจตู้ยามตำบลสันทราย)

             2.  สมาชิก  อปพร.     จำนวน    50   ราย

             3.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

 ด้านการสาธารณสุข

              1. โรงพยาบาลในเขตพื้นที่   จำนวน    -    แห่ง

                            (ประชาชนในพื้นที่ใช้บริการโรงพยาบาลอำเภอแม่จันซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่  ประมาณ  5  กิโลเมตร)

             2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่   จำนวน    -    แห่ง

                            (ประชาชนในพื้นที่ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล)

              3.  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่

                           - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน  (อสม.)  จำนวน   50   คน

 โครงสร้างและอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 

                -   ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย   จำนวน   12   คน

                -   ฝ่ายบริหาร   จำนวน   4  คน

                -   ฝ่ายประจำ    

                                -  พนักงานส่วนตำบล           จำนวน   19   คน

                                -  พนักงานจ้างตามภารกิจ     จำนวน    3   คน

                                -  พนักงานจ้างทั่วไป             จำนวน    1   คน 

                                - จ้างเหมาบริการ                  จำนวน    9   คน

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              ตำบลสันทราย  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  มีพื้นที่ป่าไม้  ซึ่งบางส่วนทางหมู่บ้านได้มีการบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยมีการตั้งกฎกติกาขึ้นมาใช้ร่วมกันและบางหมู่บ้านได้ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชน  เพื่อการบริหารจัดการโดยชุมชนและการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

              ตำบลสันทราย มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำจัน แม่น้ำแหลว ลำห้วยดุก ลำน้ำห้วยดินดำ ลำห้วยป่าหญ้าไทร ลำห้วยขัว และลำห้วยแม่หะ หนองบัวและหนองฮ้าว  ซึ่งชุมชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค รวมถึงเพื่อการประมงพื้นบ้าน

                การดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตตำบลสันทราย มีแนวทางการบริหารจัดการตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประกอบกับแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ส่งผลให้ชุมชนมีทรัพยากรน้ำอันอุดมสมบูรณ์มีปริมาณน้ำเพียงพอ ทั้งเพื่อการเกษตรกรรมและเพื่ออุปโภคบริโภคในท้องถิ่น อันจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความกินดี อยู่ดี และมีความสุขที่ยั่งยืนต่อไป

 ด้านประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

                    ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลสันทราย  ในรอบปี  (มกราคม  ธันวาคม)  มีความคล้ายคลึงกันกับชุมชนอื่น ๆ  ในภาคเหนือ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดือน

ประเพณี

มกราคม  กุมภาพันธ์

ตานข้าวใหม่

มีนาคม

ปอยหลวง

เมษายน

สงกรานต์  บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

พฤษภาคม

สรงน้ำพระธาตุ

มิถุนายน

เลี้ยงผีเสื้อบ้าน  เลี้ยงผีปู่ย่า

กรกฎาคม  สิงหาคม

เข้าพรรษา  ตานก๋วยสลาก

ตุลาคม

ออกพรรษา  ตักบาตรเทโว

พฤศจิกายน

ลอยกระทง  กฐิน

  ประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น

              1. ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน กิจกรรมโดยสังเขป  การทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ ทำความสะอาดบ้านเรือน การนำทรายเข้าวัด ฯลฯ

              2. ประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมจันทร์ เดือนพฤษภาคม กิจกรรมโดยสังเขป การทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระธาตุจอมจันทร์

              3. ประเพณีวันเข้าพรรษา  เดือนกรกฎาคม  กิจกรรมโดยสังเขป  การทำบุญตักบาตร  แห่เทียนเข้าพรรษา

              4. ประเพณีตานก๋วยสลากหรืองานบุญสลากภัตต์  เดือนตุลาคม (โดยประมาณก่อนวันออกพรรษา) กิจกรรมโดยสังเขป  การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ ญาติพี่น้องในครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้วด้วยการนำข้าวสารอาหารแห้งใส่ชะลอมที่สานด้วยไม้ไผ่และมีการจับสลากเพื่อถวายแด่พระภิกษุ สามเณรจากวัดต่างๆ ที่มาร่วมกับทางวัดที่จัดงาน

              5. ประเพณีลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง  เดือนพฤศจิกายน (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ซึ่งเป็นวันพระ)กิจกรรมโดยสังเขป  การทำบุญตักบาตร มีการทำกิจกรรมทางศาสนาเช่นการฟังเทศน์ การประดิษฐ์ กระทงลอยแม่น้ำ  การประกวดขบวนรถที่ประดับด้วยกระทงขนาดใหญ่และนางนพมาศ

              6. ประเพณีงานบุญปอยหลวง กิจกรรมโดยสังเขป การทำบุญครั้งใหญ่ของชาวล้านนาในแต่ละชุมชน โดยมีการจัดงานบุญที่วัดและมี พระภิกษุ สามเณร ที่มาจากวัดต่างๆพร้อมชาวบ้านจากวัดนั้นหรือ คณะศรัทธามา ร่วมงานบุญ

              7. วันสำคัญทางศาสนาพุทธกิจกรรม  ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งนับถือศาสนาพุทธ เมื่อถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา จะมีการทำบุญตัก บาตร  เวียนเทียน  ฟังเทศน์  เป็นต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เลขที่ 230 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์และโทรสาร: 053-160821
E-mail:sansai053653267@gmail.com

Last Update @ 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น